Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-SYT, ngày 4/5/2016 của Sở y Tế Sóc Trăng về công tác đổi sổ hộ ghi chép ban đầu và mẫu biểu thống kê chuyên ngành Dân số  - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Sóc Trăng năm 2016. Chiều ngày 09/5/2016 tại Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Trần Đề đã tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện đến 11/11 chuyên trách Dân số trong địa bàn huyện.

Doi so Tran De

Bà Châu Lệ Thủy, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đổi sổ hộ lần này nhằm nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới, đồng thời yêu cầu 11/11 Chuyên trách Dân số xã, thị trấn tham mưu tốt với Trưởng ban chỉ đạo DS-KHHGĐ của xã mình, phối hợp chặt chẽ với các ban nghành đoàn thể và huy động mọi nguồn lực đang có để phục vụ tốt cho công tác đổi sổ hộ lần này, nếu có khó khăn liên hệ,vướng mắc liên hệ về Trung tâm kịp thời để có hướng tháo gỡ.

Bên cạnh đó Bà Châu Lệ Thủy cũng yêu cầu Chuyên trách Dân số xã, thị trấn lập báo cáo tổng hợp và bàn giao bảng kê địa chỉ, sổ A0 2011-2015, phiếu hộ dân cư đã chỉnh sửa cho Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thời gian hoàn thành trước ngày 26/5/2016.   

Trần Phi Thọ

        28396

Trang web hiện có:
45 khách & 0 thành viên trực tuyến